Beleidsplan

STICHTING INDEPENDENT SEAFARERS FOUNDATION (I.S.F.)

BELEIDSPLAN 2016-2018

OPRICHTING EN DOEL

Stichting Independent Seafarers Foundation is opgericht te Rotterdam op 1 april 1997.

De stichting heeft ten doel in algemene zin de versterking van de procedurele en materiele positie van zeevarenden in de (internationale) binnenvaart en werknemers in de offshore bij het incasseren van vorderingen, met het verrichten van werkzaamheden aan boord van schepen en/of offshore installaties.

WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden van ISF zullen in lijn blijven met die verricht in het verleden.

Dit betekent in concreto dat op individuele basis leningen zullen kunnen worden verstrekt ten behoeve van individuele zeevarenden/werkers in de offshore, die geen beroep kunnen doen op bijstand van derden (in het bijzonder maritieme vakbonden zoals de Nederlandse, te Rotterdam gevestigde maritieme vakbond Nautilus NL en de overkoepelende federatie van transportbonden, ITF te Londen).

Het streven blijft erop gericht dat verstrekte leningen worden terugbetaald. Het track-record van ISF is op dit punt redelijk positief, de inzet is erop gericht dit te handhaven en aldus het vermogen in stand te houden.

Opmerking verdient dat ISF ook haar nuttige rol zal blijven vervullen als (potentiele) koper ter veiling (zie art. 2 lid 2 statuten), als gevolg waarvan ISF erin slaagt te voorkomen dat ten behoeve van bemanningsleden te veilen schepen voor te lage bedragen worden verkocht.

Instandhouding van het vermogen wordt tevens bevorderd door de belangeloze inzet van bestuursleden. Ook op dit punt wordt het gevoerde beleid gehandhaafd.

WIJZE VAN WERVING VAN GELDEN

Gezien de omvang van de werkzaamheden is een actieve werving van gelden niet noodzakelijk. 

In de beleidsperiode kan daarin verandering optreden, maar dat wordt op dit moment vooralsnog niet voorzien. In voorkomende gevallen is denkbaar dat door ISF een beroep kan worden gedaan op fondsen met min of meer gelijkwaardige doelstellingen. Mede om deze reden is het van belang dat de ANBI-status van ISF ongewijzigd blijft.

BEHEER VAN HET VERMOGEN

Het vermogen van ISF wordt ook in de komende beleidsperiode conservatief beheerd, te weten door het aanhouden van het vermogen op spaarrekeningen (ING en Rabobank).

BESTEDING VAN HET VERMOGEN

In de komende beleidsperiode zal het vermogen worden aangewend op de wijze als hierboven aangegeven onder ‘Werkzaamheden’.